การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

หมายถึง การนำความรู้ความสามารถ ทักษะความชำนาญรวมทั้งกิจนิสัยที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาซึ่งตรงกับรายวิชาตามหลักสูตรการอาชีวศึกษามาขอเทียบหน่วยกิตเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)