วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะ ด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ มีคุณธรรม คุณภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ สู่มาตรฐานสากล”

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาประเภทวิชา อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ คหกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ เพื่อความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ
3. ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง ด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
4. บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
5. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ เพื่อการจัดอาชีวศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ
6. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยวิธีที่หลากหลาย

ปรัชญา

“คุณภาพ คู่คุณธรรม นำสู่สากล”

เอกลักษณ์

“สร้างโอกาส สร้างอาชีพ”

อัตลักษณ์

“บริการวิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม”

คุณธรรม อัตลักษณ์

“พอเพียง มีวินัย ใจอาสา”